Ogólne warunki współpracy firmy

Omikron Data Quality GmbH

§ 1 - Zakres warunków

Poniższe ogólne warunki współpracy dotyczą wszystkich dostaw i usług oferowanych klientom przez Omikron GmbH. Wszelkie ogólne warunki współpracy klienta (warunki zakupu, itp.) będące w sprzeczności z poniższym nie mają zastosowania.

Jeśli nie zawarto innej odnośnej umowy, Omikron udziela klientowi niewyłącznego, nieprzenaszalnego prawa do korzystania z oprogramowania zgodnie z poniższymi warunkami. Poniżej prawo to określane jest również mianem „licencji".

§ 2 - Zastosowanie

 1. Jeśli nie zawarto innej umowy, każda licencja dotyczy wykorzystania tylko na jednym (lokalnym) systemie komputerowym traktowanym jako stacja robocza. Wykorzystanie w sieci lub dostęp z innych komputerów do systemu (serwera), na którym zainstalowano oprogramowanie jest dozwolone tylko za uprzednią zgodą firmy Omikron.

 2. Jeśli Omikron dostarcza oprogramowanie jako składniki produktu końcowego, które są następnie przekazywane użytkownikom końcowym wraz z innymi składnikami zgodnie z umową, to istniejące zasady dotyczą również produktu końcowego.

 3. Użytkownik zobowiązuje się pozostawić bez żadnych zmian wszystkie elementy i oznaczenia służące do identyfikacji oprogramowania, takie jak podpisy, etykiety, znaki handlowe i informacje o prawach autorskich. W szczególności, należy przedstawić informację dotyczącą praw autorskich firmy Omikron przy każdym użyciu oprogramowania w ramach innych aplikacji, o ile odpowiednia umowa nie stanowi inaczej.

 4. Użytkownik zobowiązuje się nie udzielać dostępu stronom trzecim do oryginałów i kopii dostarczonych programów i materiałów bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Omikron. Pracownicy i inne osoby nie są traktowani jako strona trzecia, o ile ich współpraca z użytkownikiem polega na zgodnym z umową wykorzystaniu dostarczonego oprogramowania. Przekazanie objęte umową stronie trzeciej wymaga wyraźnego określenia w umowie.

§ 3 - Forma prawna umowy

 1. „BGB" poniżej oznacza „Bundesgesetzbuch", tj. oficjalny kodeks prawny obowiązujący w Niemczech.

 2. ile Omikron udziela klientom ograniczonego czasowo prawa do użytkowania, zasady dotyczące umów wynajmu (§ 535 i następne BGB) mają zastosowanie w odniesieniu do niniejszych ogólnych warunków współpracy. Jeśli klient kontynuuje wykorzystanie oprogramowania po upływie umownego okresu licencji, musi uiścić karę umowną lub inną stosowną sumę jako rekompensatę za okres bezprawnego wykorzystania. W takim przypadku przedłużenie okresu licencji poprzez dalsze użytkowanie jest wyraźnie zabronione.

 3. Jeśli oprogramowanie jest oferowane na czas nieograniczony, obowiązują zasady BGB dotyczące umów zakupu (§ 433 i następne BGB) zgodnie z poniższymi zasadami szczegółowymi. Zastosowanie zasad zakupu ONZ jest zabronione.

 4. ile Omikron zapewnia zmiany oprogramowania lub inne usługi programistyczne na zamówienie klienta, włączając w to modyfikacje innego oprogramowania, obowiązują przepisy dotyczące umów o pracę (§ 631 i następne BGB). O ile nie zawarto innych wyraźnych umów, nie będzie prowadzona formalna procedura akceptacji takich usług. Zamiast tego za akceptację zostanie uznane wykorzystanie ich efektów przez klienta. Prawa klienta do usług programistycznych są niewyłączne; firma Omikron może wykorzystać ich efekty gdzie indziej, o ile nie zabrania tego osobna umowa.

§ 4 - Prawa własności; klauzule ochronne

 1. Klient ma prawo użytkować oprogramowanie tylko w określonym zakresie.

 2. Firma Omikron zachowuje wszelkie prawa do dostarczonego oprogramowania do chwili dokonania pełnej płatności, zwłaszcza dotyczy to prawa własności i praw własności intelektualnej. Jeśli klient nie wypełni zobowiązań umownych mimo powiadomień, zwłaszcza zobowiązania do zapłaty, firma Omikron może zabronić dalszego użytkowania oprogramowania. Firma Omikron ma te same prawa, jeśli zobowiązania dotyczące zakresu użytkowania lub ochrony dostarczonych materiałów zostaną zdecydowanie naruszone.

 3. W przypadku, gdy zostanie zabronione użytkowanie oprogramowania zgodnie z powyższym punktem, klient jest zobowiązany zwrócić wszystkie materiały związane z oprogramowaniem i jego składnikami. Klient jest dalej zobowiązany do zapłaty odpowiedniej należności za okres, w którym użytkował oprogramowanie; zwykle jest to standardowa cena wynajmu.

 4. W przypadku zmiany właściciela (lub przejęcia), upadłości lub rozwiązania spółki klienta, firma Omikron jest zobowiązana do zezwolenia na dalsze użytkowanie oprogramowania, ale tylko wtedy, gdy zobowiązania umowne są wykonywane przez następcę.

§ 5 - Gwarancje

 1. Strony akceptują, że nie jest możliwe opracowanie oprogramowania, które działa bezbłędnie we wszystkich (możliwych) warunkach. W szczególności, firma Omikron nie może zagwarantować, że dostarczony program wyszukujący lub program ustalający podobieństwa uzyska lub nie uzyska określonych wyników.

 2. Firma Omikron gwarantuje, że dostarczony program zapewni opisane funkcje programowe. Okres gwarancji trwa dwa lata.

 3. Jeśli w okresie gwarancji ujawni się znacząca wada tak, że użyteczność oprogramowania zostanie ograniczona, firma Omikron ma prawo i obowiązek bezpłatnie usunąć te problemy. Jeśli firma Omikron nie może usunąć lub unieszkodliwić wady w rozsądnym czasie tak, aby klient mógł korzystać z oprogramowania zgodnie z umową, to klient może żądać zmniejszenia wysokości opłat lub zwrócić oprogramowanie. W takim przypadku klient musi tylko uregulować odpowiednią opłatę za użytkowanie odpowiadającą użyteczności programu do danych celów.

 4. Firma Omikron bezpłatnie usunie inne wady i błędy w oprogramowaniu w okresie gwarancyjnym, o ile jest to możliwe przy uzasadnionym nakładzie środków. Dotyczy to w szczególności błędów, które występują w związku z innymi programami. Jeśli błędy te nie dają się usunąć w odpowiednim czasie, klient ma prawo do zmniejszenia wysokości opłat.

 5. Firma Omikron jest odpowiedzialna za wynikłe szkody i utratę zysków lub szkody pośrednie tylko w przypadku rozmyślnego lub drastycznego zaniedbania lub w przypadku obietnicy określonych cech, która nie została dotrzymana.

 6. Firma Omikron gwarantuje, że umowne wykorzystanie oprogramowania nie narusza praw autorskich lub znaków handlowych stron trzecich. Jeśli klient jest obiektem roszczeń strony trzeciej z powodu rzekomych naruszeń, firma Omikron zwalnia klienta ze wszelkich roszczeń za straty, o ile roszczenia strony trzeciej zostały bezzwłocznie przekazane do firmy Omikron, a klient podejmuje kroki względem strony trzeciej wyłącznie po konsultacji z firmą Omikron.

§ 6 - Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie warunki umowne podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu.

 2. Jeśli klient ma w Niemczech status „kupującego" (Kaufmann), strony wyrażają zgodę, aby właściwą jurysdykcją i miejscem postępowania dotyczącego wszelkich dostaw i usług określonych w umowie było Pforzheim w Niemczech.

 3. W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszych warunków jest lub stanie się nieważna lub niewykonalna, nie ma to wpływu na pozostałe części warunków, które pozostają w mocy.Strony umowy niniejszym wyrażają zgodę, aby zastąpić nieważną część prawnie obowiązującym postanowieniem, aby jak najbardziej zachować pierwotną intencję nieważnego postanowienia.